ข้อตกลงและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่ Wireless Works BV โปรดสละเวลาอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนด”) การใช้ไซต์และบริการของเราแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว หากคุณไม่เห็นด้วย อย่าใช้ไซต์หรือบริการใดๆ

การเข้าใช้บริการ

เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเต็มที่ คุณต้องมีการสมัครใช้งานการสื่อสารเคลื่อนที่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เข้าร่วม หรือมีสิทธิ์เข้าถึงเครือข่ายการสื่อสารเคลื่อนที่ที่เราให้บริการ นอกจากนี้ คุณต้องจัดหาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่จำเป็นในการเชื่อมต่อกับบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เข้ากันได้กับการใช้บริการด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ง่ายดาย คุณจะต้องรับผิดชอบในการรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (และอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อดังกล่าว) และชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานดังกล่าว แอปพลิเคชั่นไร้สายบางตัวใช้งานได้กับอุปกรณ์มือถือบางรุ่นเท่านั้น เพื่อป้องกันความผิดหวัง เราขอให้คุณตรวจสอบความเข้ากันได้ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณก่อนสมัครใช้บริการ หากการอัปเกรดบริการใด ๆ จำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ของคุณ คุณต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเอง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน คุณสมบัติใหม่หรือเพิ่มเติมใดๆ ที่เสริมหรือปรับปรุงบริการปัจจุบัน รวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการใหม่จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด

นอกจากนี้ คุณต้องจ่ายค่าสมัครซึ่งสามารถซื้อได้ในช่วงเวลาต่างๆ และจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติหากไม่ถูกยกเลิก บริการใดๆ ที่คุณเข้าถึงโดยสมัครรับข้อมูลจะมีให้สำหรับคุณในช่วงระยะเวลาของการสมัครสมาชิกเท่านั้น คุณชำระเงินแล้ว สิทธิ์ของคุณในการใช้และเข้าถึงบริการที่สมัครไว้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร บริการมีให้ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" ณ เวลาที่ใช้หรือการบริโภค และเราไม่ยอมรับความรับผิดหรือให้การรับประกันใดๆ หากการตั้งค่าส่วนตัว ข้อมูลหรือข้อความไม่ได้รับการบันทึก (ตรงเวลา) ถูกลบหรือส่งไม่ถูกต้อง ค่าธรรมเนียมจะครบกำหนดเมื่อซื้อการสมัครสมาชิก ไม่ว่าคุณจะดาวน์โหลดหรือใช้บริการจริงหรือไม่ก็ตาม การพิจารณาค่าธรรมเนียมจะเป็นเพียงการให้สิทธิ์ในการดาวน์โหลด รับ และ/หรือเข้าถึงบริการเท่านั้น คุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่านการสมัครสมาชิกของคุณ ความรับผิดชอบนั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความรับผิดชอบที่คุณรับรองว่าได้ชำระค่าธรรมเนียม ภาษีศุลกากร หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทันเวลาสำหรับการเข้าถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ ที่มีให้ผ่านทางบริการ คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีในกรณีที่คุณทราบหรือสงสัยว่ามีการใช้งานการสมัครรับข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆ คุณไม่สามารถมอบหมายหรือโอนสัญญาหรือสิทธิ์ตามสัญญาของคุณด้วยวิธีอื่นใด เรามีสิทธิ์ที่จะโอนสิทธิ์และภาระผูกพันของเราภายใต้สัญญานี้และลูกหนี้ใดๆ ตามสัญญานี้ให้กับบุคคลที่สามโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคุณ โดยมีเงื่อนไขว่าการโอนสิทธิ์ดังกล่าวทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่ไม่เอื้ออำนวยต่อคุณมากไปกว่าเงื่อนไขเหล่านี้ หลังจากการแจ้งการโอนลูกหนี้ การชำระเงินจะมีผลสมบูรณ์ต่อผู้ให้บริการรายใหม่เท่านั้น

อายุขั้นต่ำ

ในการใช้บริการ อย่างน้อยคุณต้องมีอายุครบตามกฎและข้อบังคับของประเทศที่คุณพำนักอยู่ และได้รับอนุญาตจากผู้ชำระเงินในการสมัครและใช้บริการในนามของพวกเขา ในการใช้บริการนี้ คุณควรมีอายุอย่างน้อย 18 ปี หรือต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองให้ใช้บริการนี้

ค่าธรรมเนียม

สำหรับการเข้าถึงบริการอย่างเต็มรูปแบบ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับทุกระยะเวลาการสมัครสมาชิกที่สัญญามีผลบังคับใช้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การเรียกเก็บเงินจะถูกเรียกเก็บเงินผ่านบิลมือถือที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการมือถือในเครือข่ายของคุณหรือผ่านวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ที่เลือก อาจมีค่าบริการแยกต่างหากสำหรับการส่งข้อความ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต หรือการดาวน์โหลดจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณจะจ่ายหรือคืนเงินภาษีระดับชาติและระดับท้องถิ่นหรือภาษีอื่น ๆ ทั้งหมดให้กับเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเกมเสี่ยงโชค หรือภาษีใด ๆ ที่เรียกเก็บแทนภาษีดังกล่าว ซึ่งภาษีจะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการ โดยไม่คำนึงถึง ว่าภาษีเหล่านั้นถูกเรียกเก็บในปัจจุบันหรืออนาคตโดยหน่วยงานระหว่างประเทศ ยุโรป ระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น หรือโดยหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในการเรียกเก็บภาษี

ค่าธรรมเนียมทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมสำหรับสัญญาการสมัครสมาชิกที่มีอยู่ อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการแจ้งจากเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบตามสมควรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากคุณไม่ยอมรับค่าธรรมเนียมใหม่ (ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในอนาคตเท่านั้น) คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณโดยมีผลทันทีเมื่อสิ้นสุด

การลงทะเบียน

เพื่อรับประกันการใช้บริการอย่างปลอดภัย รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง คุณต้องลงทะเบียน คุณรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคล (" ข้อมูลที่ลงทะเบียน ") ที่ให้กับเรานั้นถูกต้องและครบถ้วนตลอดเวลา หากเราใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว มีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ เรามีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยุติบัญชีของคุณและระงับการใช้บริการหรือส่วนประกอบใด ๆ ของบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านและ/หรือบัญชีใด ๆ ที่เราออกให้คุณ และคุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการกระทำทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณ คุณต้องรับผิดชอบในการติดต่อเรา หากคุณสังเกตเห็นหรือสงสัยว่ามีการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นใด เราอาจให้คุณเข้าถึงบริการบางอย่างโดยไม่ต้องลงทะเบียน ในแต่ละกรณีดังกล่าว การระบุตัวตนของคุณจะขึ้นอยู่กับวิธีการระบุตัวตนที่เราเห็นว่าเหมาะสม เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณตกลงว่าข้อมูลดังกล่าวอาจถูกรวบรวมและเปิดเผยต่อเราและใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด และโดยการยอมรับข้อกำหนด คุณยังให้ความยินยอมต่อวิธีที่เราอาจจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การเปลี่ยนแปลงของบริการ

เราอาจระงับบริการเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา หรืออัปเกรด ในกรณีดังกล่าว เราจะพยายามทำให้การหยุดชะงักสั้นลงและทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่คุณน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ระงับ หรือยุติบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ตลอดเวลา คุณตกลงว่าเราจะไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการแก้ไข การระงับ หรือการหยุดให้บริการ

การยุติ การระงับ และการยกเลิกบริการ

คุณสามารถจัดการและยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณได้โดยไปที่ไซต์ที่เกี่ยวข้อง คุณยังสามารถส่งอีเมลถึงเราไปยังที่อยู่อีเมล ตามที่แจ้งให้คุณทราบบนไซต์และผ่านบริการของเรา

เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราในการยุติหรือระงับการใช้บริการของคุณสำหรับการละเมิดข้อกำหนดใดๆ และคุณตกลงว่าคุณจะไม่ได้รับการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกที่จ่ายให้กับเราแล้ว

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิ์ ชื่อ และผลประโยชน์ทั้งหมดที่ทราบกันในปัจจุบันและต่อจากนี้ของทุกลักษณะทั่วโลกในและต่อทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ กรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนซึ่งใช้ พัฒนา ประกอบด้วย รวมเป็นหนึ่ง หรือปฏิบัติโดยเกี่ยวข้องกับบริการและไซต์ใดๆ ( “สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา”) เป็นของเราหรือผู้อนุญาตของเรา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้

คุณรับประกันว่าคุณจะไม่แก้ไข เช่า ให้เช่า ให้ยืม ให้เช่ายืม ยืม ขาย แจกจ่าย สร้างหรือสร้างเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาบางส่วนหรือทั้งหมดจากบริการหรือไซต์ ยกเว้นในกรณีที่เราได้ให้คุณ อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนให้ทำเช่นนั้น

คุณตกลงที่จะไม่อ้างสิทธิ์ในผลประโยชน์หรือความเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ และคุณรับทราบว่าไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาให้กับคุณ และคุณไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย นอกเหนือจากสิทธิ์ อนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนด

นอกจากนี้ คุณยังรับทราบและตกลงว่าคุณไม่สามารถทำซ้ำ แก้ไข ดำเนินการ ถ่ายโอน แจกจ่าย ขาย สร้างผลงานลอกเลียนแบบ หรือใช้หรือทำให้พร้อมใช้งานการดาวน์โหลด เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้

เราขอมอบสิทธิ์ให้คุณ และคุณยอมรับใบอนุญาตส่วนบุคคล แบบจำกัด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ ไม่ผูกขาด เพิกถอนได้และไม่สามารถมอบหมายได้ และการอนุญาตให้ติดตั้งซอฟต์แวร์และดาวน์โหลดเนื้อหาเพื่อใช้บริการบนอุปกรณ์มือถือที่เข้ากันได้ที่กำหนด

การใช้บริการในทางที่ผิด

คุณตกลงว่าคุณจะไม่และจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้บริการและไซต์โดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่ออัปโหลด แจกจ่าย ส่ง สื่อสาร ให้ลิงก์หรือเผยแพร่ข้อมูล ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ โดยใช้หรือผ่านบริการ ที่: ก. เป็นของบุคคลอื่นและคุณไม่มีสิทธิ์ ข. เป็นอันตรายอย่างร้ายแรง ใส่ร้าย หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร ลามกอนาจาร ล่วงละเมิดทางเพศหรือโจ่งแจ้ง เป็นอันตรายหรือก่อกวน คุกคาม แสดงความเกลียดชัง เชื้อชาติ วัฒนธรรม ชาติพันธุ์หรือน่ารังเกียจหรือน่ารังเกียจ เลือกปฏิบัติหรือไม่เหมาะสมต่อผลประโยชน์สาธารณะ ค. ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ในขณะนี้ หรือผิดกฎหมายในลักษณะใด ๆ หรือสิทธิของผู้อื่น; ง. ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณ อี ทำร้ายผู้เยาว์ในทางใดทางหนึ่ง ฉ. ทำให้เกิดการข่มขู่ ความทุกข์ หรือไม่สบายใจกับผู้อื่น หรือมีแนวโน้มที่จะขัดขวางหรือกีดกันผู้อื่นจากการใช้บริการ กรัม ละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา กรรมสิทธิ์ หรือหน้าที่ในการรักษาความลับของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ชม. พยายามหรือขัดขวาง ทำให้เสียหาย หรือรบกวน หรือเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบริการหรือไซต์ ฉัน. กระทำการในลักษณะที่ส่งผลเสียต่อความปรารถนาดีของเรา บริการ หรือไซต์ หรือบุคคลอื่นใด เจ จะถูกนำไปใช้ในการผลิตซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ หรือใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ เค มีซอฟต์แวร์ไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน ไทม์บอมบ์ การปิดใช้งานหรือรหัสที่เป็นอันตราย การยื่น โปรแกรมหรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่นใด ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของทรัพยากรคอมพิวเตอร์ใดๆ นอกจากนี้ คุณตกลงว่าคุณจะไม่และจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นคัดลอก แก้ไข หรือแก้ไขซอฟต์แวร์ ซอร์สโค้ด หรือเนื้อหาใดๆ หรือผลิตซ้ำ แก้ไข ดำเนินการ ถ่ายโอน แจกจ่าย ขาย ขายต่อ สร้างผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาที่ได้รับมาจาก หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือประกอบชิ้นส่วนกลับ หรือพยายามหาซอร์สโค้ด และคุณตกลงที่จะไม่ขายสิทธิ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ซอฟต์แวร์ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา รหัสเหล่านั้น ออกใบอนุญาตย่อยสำหรับ สิ่งเหล่านั้นขัดขวางผู้มีสิทธิ์รักษาความปลอดภัยหรือถ่ายโอนสิ่งเหล่านั้น

การโฆษณา

เท่าที่ประเทศที่คุณอาศัยอยู่อนุญาต เราอาจใช้โฆษณาและการส่งเสริมการขาย ตามเงื่อนไขในการใช้บริการ คุณยอมรับว่าเราอาจแสดงโฆษณาและโปรโมชันอื่นๆ บนไซต์ของเรา และส่งโฆษณาและโปรโมชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา

การรวมโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายใด ๆ บนไซต์ของเราหรือในบริการของเราไม่ถือเป็นการรับรองเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือบริษัทดังกล่าวจากเรา เราจะไม่เป็นภาคีหรือรับผิดชอบในทางใดทางหนึ่งสำหรับธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีให้จากบุคคลที่สามดังกล่าว หรือสำหรับเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่นำเสนอโดยเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของบุคคลที่สาม คุณยอมรับว่าเราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ในลักษณะใดก็ตาม ซึ่งอาจเป็นผลมาจากธุรกรรมดังกล่าว

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้อง และปกป้องเรา บริษัทแม่ บริษัทย่อย บุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ กรรมการ ผู้อนุญาต และตัวแทนและพนักงานของพวกเขา (“หุ้นส่วน”) ไม่ให้เป็นอันตรายจากการสูญเสีย ความรับผิด การเรียกร้อง การฟ้องร้องใดๆ และทั้งหมด ความต้องการ การดำเนินการ หรือการดำเนินการอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามใด ๆ เนื่องจาก เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ (i) การใช้บริการของคุณ เนื้อหา การดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์และไซต์ และ (ii) การละเมิดข้อกำหนดของคุณ (iii) การละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

คุณจะต้องชำระต้นทุน ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าทนายความและค่าใช้จ่ายตามสมควรที่มอบให้กับหรืออื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากเรา ซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากการเรียกร้อง การฟ้องร้อง การกระทำ ความต้องการ หรือการดำเนินการอื่นๆ

การปฏิเสธการรับประกัน

เราและพันธมิตรของเราขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่ออันตรายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการ เนื้อหา ซอฟต์แวร์ และไซต์ของคุณ คุณเข้าใจและตกลงว่า: ก. บริการ เนื้อหา ซอฟต์แวร์ และไซต์มีให้บนพื้นฐาน ""ตามที่เป็น"" และ ""ตามที่มี"" ข. เราและพันธมิตรของเราไม่ให้การรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น และปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย ตามกฎหมายหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ เนื้อหา ซอฟต์แวร์ และไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ( i) คุณภาพ ความปลอดภัย สาร ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ประสิทธิภาพ หรือมาตรฐานอื่นใด (ii) การปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ กฎ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ; และ (iii) กรรมสิทธิ์หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ค. เราและพันธมิตรของเราไม่มีความรับผิดต่อเนื้อหาใด ๆ ที่คุณพบว่าน่ารังเกียจ ไม่เหมาะสม คัดค้าน ดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาท ง. ไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ที่คุณได้รับจากเราหรือผ่านบริการของเรา จะไม่สร้างการรับประกันใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ คุณไม่สามารถพึ่งพาข้อมูลหรือคำแนะนำดังกล่าวได้ อี เราและพันธมิตรของเราจะไม่รับผิดชอบต่อการเข้าใจผิดใดๆ หรือการบิดเบือนความจริงของความคิดหรือข้อเท็จจริงตามที่แสดงในเนื้อหาและ/หรือไซต์ ฉ. คุณเข้าใจและตกลงว่าคุณดาวน์โหลดและ/หรือใช้บริการ เนื้อหา ซอฟต์แวร์ และไซต์ตามดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายใดๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือการสูญเสียข้อมูลที่เป็นผล จากการดาวน์โหลดหรือการใช้เนื้อหา ซอฟต์แวร์และไซต์นี้ กรัม รูปภาพของบุคคลที่แสดงบนเว็บไซต์และ/หรือในบริการมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น คนเหล่านี้ไม่ใช่บุคคลจริงที่ให้บริการแก่คุณ

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

คุณตกลงว่าเราจะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ สำหรับความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ ผลสืบเนื่อง (รวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไรทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจ , การหยุดชะงักของธุรกิจ และอื่น ๆ) ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของคุณ การใช้งานที่ผิด หรือไม่สามารถใช้บริการและไซต์ แม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม ในขอบเขตที่เขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ ความรับผิดของเราจะจำกัดตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตในเขตอำนาจศาลดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดโดยรวมของเราหรือพันธมิตรที่มีต่อคุณสำหรับความเสียหาย ความสูญเสีย และสาเหตุของการกระทำทั้งหมด (ไม่ว่าจะในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรืออื่นๆ) เกินกว่าจำนวนเงินที่คุณจ่ายสำหรับบริการ

บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด

ข้อกำหนดเหล่านี้แสดงถึงข้อตกลงทั้งหมดของคุณและความเข้าใจระหว่างคุณกับเรา คุณเข้าใจและตกลงว่า ข้อตกลงนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและไม่ได้มอบสิทธิ์หรือการเยียวยาใดๆ แก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากคู่สัญญาในข้อตกลงนี้ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ นอกจากนี้ คุณตกลงว่าไม่มีความสัมพันธ์ร่วมทุน หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือตัวแทนระหว่างคุณกับเราอันเป็นผลมาจากข้อกำหนดหรือการใช้ไซต์หรือบริการ ในกรณีที่ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดนี้ถูกกำหนดว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีเขตอำนาจหรืออนุญาโตตุลาการที่ได้รับการแต่งตั้ง การตัดสินใจดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องหรือการบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่นใดในที่นี้ ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือเรียกใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดบางประการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ว่าในทางใดถือเป็นการสละสิทธิ์หรือการสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดเหล่านั้น ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่มีผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของคุณในฐานะผู้บริโภค หัวเรื่องที่ใช้ในข้อกำหนดเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่มีผลต่อการตีความหรือการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อกำหนดในที่นี้ กฎหมายในประเทศจากประเทศที่คุณพำนักมีผลใช้บังคับกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายระหว่างประเทศที่บังคับใช้ คุณและเราขอสละสิทธิ์ใดๆ ในการพิจารณาคดีของคณะลูกขุนในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด การบังคับใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศได้รับการยกเว้นโดยชัดแจ้ง ข้อพิพาทจะถูกส่งไปยังอนุญาโตตุลาการขั้นสุดท้ายและมีผลผูกพันภายใต้กฎของสมาคมอนุญาโตตุลาการในประเทศของคุณ


อัปเดต: เมษายน
คุณต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีหรือได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ชำระบิลของคุณ Wireless Works BV ทำงานตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดระดับสากลสำหรับการชำระเงินผ่านมือถือและสินค้าดิจิทัล ลิขสิทธิ์ ©